Cấp bậc đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1.     Tổng đại lý X
1.1.                     Đại lý khu vực A
1.1.1.  Chi nhánh
1.2.                     Đại lý khu vực B
2.     Tổng đại lý Y
2.1.                     Đại lý khu vực E
2.1.1.  Chi nhánh
2.2.                     Đại lý khu vực F
2.2.1.  Chi nhánh